Entreprenadbesiktning 

Vid byggprojekt, vare sig det gäller en nybyggnation, tillbyggnad eller en omfattande renovering, är det av yttersta vikt att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och standarder. En av de viktigaste åtgärderna för att kolla upp det är att genomföra en entreprenadbesiktning. Här på Besiktningsbolaget Risberg utför vi entreprenadbesiktningar av opartiska samt tekniskt och juridiskt kunniga besiktningsmän.

Vad är en entreprenadbesiktning?

Entreprenadbesiktning eller slutbesiktning av entreprenad är en grundlig genomgång och kontroll av ett färdigställt byggprojekt. Det är en kritisk fas som säkerställer att alla arbetsmoment har utförts enligt kontraktet och att kvaliteten på det utförda arbetet motsvarar de överenskomna standarderna. Det är under entreprenadbesiktningen som eventuella fel eller brister upptäcks. Din besiktningsman kan sedan ge åtgärdsförslag baserade på besiktningsprotokollet.

 

Oberoende entreprenadbesiktning 

Att välja rätt besiktningsman är avgörande för att säkerställa en opartisk och professionell bedömning av arbetet. Vi på Besiktningsbolaget Risberg är SBR-anslutna och utbildade byggingenjörer med teknisk och juridisk kunskap om alla typer av byggnationer.

Vi utför garantibesiktningar på fastigheter men gör även garantibesiktningar på villor och andra byggnader, bostadsrätter och för bostadsrättsföreningar. Tveka inte att kontakta oss för byggnadstekniska frågor eller för att boka din entreprenadbesiktning redan idag!

 

Skicka in din bokningsförfrågan

Angående GDPR

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Besiktningsbolaget Risberg AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Besiktningsbolaget Risberg AB.

Välj olika typer av entreprenadbesiktningar

När man talar om entreprenadbesiktning kan det ofta uppkomma olika begrepp - bland annat slutbesiktning och garantibesiktning som vi erbjuder här på Besiktningsbolaget Risberg. Men vad är skillnaden?

Slutbesiktning entreprenad

Slutbesiktningen är det avslutande steget i en byggprocess. Det är här man säkerställer att alla arbeten är färdiga och att resultatet överensstämmer med de krav och förväntningar som ställts från början. Vi på Besiktningsbolaget Risberg erbjuder slutbesiktningar i samband med nyproduktion och andra byggprojekt, för att säkerställa att inga detaljer har förbisetts innan projektet avslutas.

Garantibesiktning entreprenad

Med ett byggprojekt följer ofta en viss garantitid. Under den tiden kan olika typer av fel framträda. En garantibesiktning utförs i regel några år efter slutbesiktningen och är till för att kolla upp eventuella fel som uppstått sedan slutbesiktningen. Det kan röra sig om sättningsskador, sprickor och material som inte håller måttet. När det gäller denna typ av besiktning benämns till exempel garantibesiktning efter 2 år, garantibesiktning efter 5 år (eller motsvarande garantibesiktning enligt standardavtal ABT 04 eller ABT 06).

Följ avtalet efter entreprenadbesiktningen - ansvarstid och garantitid
 

Efter genomförd besiktning är det normalt sett entreprenörens ansvar att korrigera eventuella fel, men vilka fel som ska ersättas beror på villkoren i avtalet. Om ni har följt entreprenadbesiktningar AB 04 eller ABT 06, har entreprenören ett ansvar att åtgärda fel under ett tidsspann på vanligtvis tio år. Denna tidsperiod kallas ansvarstid och börjar löpa från den dag då entreprenaden officiellt överlämnas till beställaren, vilket sker vid godkännandet av slutbesiktningen.


Förutom ansvarstiden omfattar de första åren ofta en garantitid som inte regleras av lag men som specificeras i AB-avtalen. Enligt AB 04 är garantitiden fem år för utfört arbete och två år för levererat material och varor. Enligt ABT 06 sträcker sig garantitiden över fem år för både arbete och material.

 

 

 

Pris för en entreprenadbesiktning hos Risberg


Vi har ett fast pris på alla våra entreprenadbesiktningar oavsett om du väljer en garantibesiktning eller en slutbesiktning. Vi tillhandahåller även andra besiktningar som överlåtelsebesiktning och statusbesiktning.


Har du fler frågor rörande prissättning eller vad som ingår i besiktningen, är du välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha en offert.

Prislista Entreprenadbesiktning

 • Slutbesiktning

  Fr. 5000:-

 • Garantibesiktning

  Fr. 5000:-

Därför är entreprenadbesiktning viktigt för byggherren

 

Det ligger i byggherrens eller entreprenörens intresse att göra en entreprenadbesiktning. Särskilt i stora byggprojekt kan det hända att saker faller mellan stolarna och att vissa viktiga aspekter glöms bort. Undvik därför strul och rättsliga tvister genom att boka en entreprenadbesiktning. De kan göras på en rad olika byggnader och vid olika typer av byggprojekt, såsom:

 

 • Enfamiljshus
 • Flerfamiljshus
 • Kommersiella lokaler
 • Andra typer av fastigheter
 • Vid nyproduktion
 • Vid om/tillbyggnad

 

Vem är ansvarig för att boka en entreprenadbesiktning?

 

Beställaren eller byggherren är oftast den som är ansvarig för att boka entreprenadbesiktningen. På så vis får man reda på om jobbet är gjort på ett fackmannamässigt sätt. Ofta står detta i entreprenadavtalet vem som är ansvarig så läs igenom det. 

Vanliga frågor och svar

Hur går en entreprenadbesiktning till?

Processen inleds med att en oberoende och erfaren besiktningsman kallas in. Besiktningsmannen granskar alla relevanta dokument, såsom kontrakt och ritningar, och inspekterar sedan byggnaden i detalj. Under besiktningen kontrolleras alla delar av entreprenaden, även om vissa delar kanske inte kan besiktigas direkt på grund av säkerhetsskäl. Om besiktningsmannen upptäcker några fel, bedöms dessa och entreprenören får en chans att åtgärda dem, vanligtvis inom två månader.

Vad kostar en entreprenadbesiktning?

Kostnaden för en entreprenadbesiktning kan variera beroende på olika faktorer, såsom projektets omfattning och komplexitet. Vi har satt fasta priser på våra entreprenadbesiktningar så att du alltid har en tydlig prisbild.

Vad gör man på en entreprenadbesiktning

Vid en entreprenadbesiktning går besiktningsmannen igenom byggprojektet i detalj. Alla relevanta dokument som kontrakt och byggplaner granskas, och en fysisk kontroll av byggnaden görs för att verifiera att arbetet stämmer överens med överenskomna standarder och kvalitetskrav. Om besiktningsmannen upptäcker några avvikelser eller felaktigheter pekas dessa ut för att entreprenören ska kunna rätta till dem. Efter besiktningen sammanställs en rapport som ger en översikt över besiktningens fynd och slutsatser.