Entreprenadbesiktning och slutbesiktning i Skåne

Gick allting rätt till med husbygget? låt oss göra slutbesiktningen och fastställa att allting är korrekt. Vi utför även garantibesiktning. Se våra priser!

Försäkra dig om att entreprenaden har utförts rätt

Du har låtit bygga ditt drömhus i landet som du har sparat till under en lång tid men innan du slår dig ned i huset och blir bekväm vill du först göra en slutbesiktning just för att försäkra dig om att de byggentreprenörer som har byggt huset har gjort det korrekt och enligt vad ni har kommit överens om. Slutbesiktningen ska utföras av en oberoende och erfaren besiktningsman. Besiktningsmannens uppgift är att undersöka huset och se till att entreprenaden har utförts enligt de kontrakt som finns upprättade mellan parterna och att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Läs mer om slutbesiktning

Vad är en garantibesiktning?

En garantibesiktning ger husägaren ett bra skydd. Med denna garanti blir entreprenören ansvarig om besiktningsmannen upptäcker något som behöver åtgärdas. I det fallet behöver husägaren inte betala för att åtgärda kostnader, vilket inte vore fallet om garantibesiktningen inte hade gjorts. Villkoret är dock att eventuella fel och brister måste upptäckas innan garantitiden är slut. Garantitiden är oftast 2 år och det är när den närmar sig sitt slut som garantibesiktningen ska utföras. Under garantibesiktningen tar besiktningsmannen upp fel och brister som inte kunnat upptäckas vid slutbesiktningen men dykt upp i efterhand. Det kan vara exempelvis sprickor och sättningsskador.

Läs mer om garantibesiktning

Prislista Entreprenadbesiktning

  • Slutbesiktning

    Fr. 5000:-

  • Garantibesiktning

    Fr. 5000:-

Hur går det till vid en slutbesiktning?

Besiktningsmannen är på plats

Vi skickar ut en kallelse till dig som beställt husbygget och de inblandade entreprenörer. Oftast brukar kontrollansvarig vara med i besiktningen. Besiktningsmannen säkerställer med dig vem som kallar kontrollansvarige. Besiktningsman förklarar på plats hur slutbesiktningen går till och kommer att titta igenom samtliga kontrakt, ritningar och övriga viktiga dokument som är av vikt.

Vad som besiktas

Samtliga moment och delar av entreprenaden kommer att besiktas. Dock kan det hända att vissa saker inte går att besikta p.g.a. säkerhetsskäl. I sådana fall kommer detta att anges i utlåtandet och då besiktas dessa delar vid ett senare tillfälle när de är tillgängliga. Besiktningsmannen bedömer om entreprenaden godkänns eller ej. Entreprenaden godkänns om det inte finns några fel, eller bara små fel och i begränsad omfattning.

Eventuella fel

Upptäcks fel på besiktningen värderar besiktningsmannen vad felen kostar att åtgärda. De felen som besiktningsmannen noterar under besiktningen har entreprenören både rätt och skyldighet att åtgärda. Detta sker snarast eller inom två månader.
Ett skriftligt utlåtande ska alltid upprättas efter besiktning, där de fel som besiktningsmannen hittat antecknas. Utlåtandet skickas sedan till alla parter.

Om entreprenadbesiktningen inte godkänns?

I de fall entreprenaden ej blir godkänd, skall en ny slutbesiktning utföras på entreprenörens bekostnad så fort felen har åtgärdats.

Efter godkänd entreprenadbesiktning

När entreprenaden har godkänts flyttas ansvaret för huset över till dig och reklamationstiden påbörjas. Efter ett slutsamråd med kommunen och kontrollansvarig där du fått ditt slutbevis, kan du flytta in.

Hur går det till vid en garantibesiktning?

Uppstartsmöte 

Samlar all viktig information inför besiktningen.

Sammanträde med entreprenör

Besiktningen påbörjas med ett startmöte med de som har varit inblandade i bygget.

Besiktningen startas

Besiktningsmannen undersöker hela huset och avgör om det har uppståt garantifel i fastigheten.

Synpunkter & upplysningar noteras

Entreprenörerna och övriga parter får möjligheten att framföra synpunkter och upplysningar under besiktningens gång.

Slutsammanträde

Efter undersökningen informerar besiktningsmannen samtliga parter om vad som behöver åtgärdas enligt utlåtandet.

Utlåtande och felbilaga

Felbilagan finns tillgänlig direkt efter besiktningen och levereras till samtliga parter med ett komplett utlåtande.